Συνδέσεις τέμνουσας στις μεταλλικές κατασκευές

Σχεδιασμός απλών συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών κατά τον Ευρωκώδικα.

Απλές συνδέσεις - Πλευρικές πλάκες