Πληθώρα χαρακτηριστικών

Τα 3D γραφικά και τα αναλυτικά αποτελέσματα, είναι μερικά από τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά.

Cloud engineering


Η Steel suite της Ecwix Engineering είναι μια cloud software as a service λύση. Αποτελείται από πληθώρα web εφαρμογών και web βιβλιοθηκών. Ο στόχος της Ecwix Engineering είναι να καλύψει όλο το φάσμα και όλα τα μέρη του Ευρωκώδικα 3. Παρέχουμε στους μελετητές μεταλλικών κατασκευών ένα ολοκληρωμένο πακέτο αυτοματοποιημένων υπολογισμών μέσω μιας πλατφόρμας αποτελούμενης από επί μέρους web εφαρμογές.

Τα πλεονεκτήματα του cloud engineering είναι ήδη γνωστά, αλλά δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί ευρέως. Σε συνδυασμό με το responsive design της Steel suite, ο χρήστης έχει πρόσβαση από κάθε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι υπολογισμοί των εφαρμογών πραγματοποιούνται τάχιστα στους servers μας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε είδους συσκευή και λειτουργικό σύστημα και όχι μόνο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας που τρέχουν σε Microsoft Windows.

Τεχνολογία αιχμής


Η Steel suite έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Για το frontend τα 3D γραφικά υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας WebGL, ενώ τα 2D γραφικά χρησιμοποιώντας SVG (scalable vector graphics - κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά). Για το backend χρησιμοποιήθηκε το πιο ευρέως διαδεδομένο PHP framework, το Laravel. Επιπρόσθετα έχει συνδυαστεί ένας μεγάλος αριθμός από JavaScript βιβλιοθηκών και plugins.

Ο μελετητής μεταλλικών κατασκευών έχει τη δυνατότητα να μοντελοποιήσει και να αναλύσει μόνο ρεαλιστικούς μεταλλικούς κόμβους. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η μεταλλική σύνδεση που ελέγχεται μέσω των εφαρμογών της Steel suite, είναι πιστό αντίγραφο της μεταλλικής σύνδεσης που θα κατασκευαστεί. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του σύγχρονου τεχνολογικά περιβάλλοντος χρήσης των εφαρμογών. Τα 3D και τα 2D διαδραστικά γραφικά καθοδηγούν και βοηθούν το μηχανικό να σχεδιάσει άριστες μεταλλικές συνδέσεις.

Αναλυτικές αναφορές αποτελεσμάτων


Οι αναφορές αποτελεσμάτων των εφαρμογών της Steel suite είναι οι πιο αναλυτικές αναφορές της αγοράς. Εκτός από το συνολικό ποσοστό εξάντλησης της μεταλλικής σύνδεσης, ο χρήστης μπορεί να δει το ποσοστό εξάντλησης του κάθε επί μέρους συστατικού ξεχωριστά. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις αδυναμίες της κάθε μεταλλικής σύνδεσης και να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις που θα τον οδηγήσουν στον βέλτιστο σχεδιασμό.

Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες παρουσιάζεται για τον κάθε υπολογισμό ένας αναλυτικός πίνακας με όλους τους συντελεστές, ώστε ο καθένας να μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα προσφέρονται παραπομπές σχεδόν για κάθε συντελεστή. Τέλος, οι αναφορές αποτελεσμάτων μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν ως εκτυπώσιμα έγγραφα pdf.